Nasze realizacje

Ecology in Science, Design and Life

Ważniejsze realizacje Ekolaby.net związane z ekologią

 • Piotr Mędrzycki i Marcin Mędrzycki, 2020. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki zielenią na terenie Parku Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Opracowanie na zlecenie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 • Piotr Mędrzycki, Michał Jerzy Dąbrowski, i Marcin Mędrzycki. 2019. „Wytyczne ekologiczne do projektu renaturyzacji Parku na podstawie danych z badań w ramach akcji BioBlitz w  Parku Olszyna 2019”. Warszawa: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 • Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz, Piotr Pabjanek. Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego na terenie Olsztyna – 2016 r na zlecenie Urzędu Gminy Olsztyn.
 • Piotr Mędrzycki 2020. „Ocena wartości przyrodniczej stanu historycznego, istniejącego oraz planowanego zagospodarowania inwestycji PROFBUD w rejonie ul. Piaseczyńskiej w Konstancinie-Jeziorna. Ekolaby.net Piotr Mędrzycki, Warszawa.
 • Piotr Mędrzycki i Michał Jerzy Dąbrowski. 2019. „Strategia Zarządzania Różnorodnością Biologiczną dla inwestycji «Jaśminowy Mokotów», polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 36 z obrębu 1-02-34 przy ul. Jaśminowej/Pory w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy realizowanej przez SKANSKA Residential Development Poland S.A.” Warszawa: Ekolaby.net Piotr Mędrzycki.
 • Piotr Mędrzycki, Michał Jerzy Dąbrowski, Izabela Olejniczak, i Piotr Zaniewski. 2019. „Ecologist report for the development «Jaśminowy Mokotów», phases 3, 4, 5, 6.7, 8 and 9, consisting in the construction of a complex of residential buildings with an underground garage and accompanying technical infrastructure on a part of plot No. 36, precinct 1-02-34 at Jaśminowa / Pory streets in the Mokotów district of the capital city of Warsaw implemented by SKANSKA Residential Development Poland S.A.” Warszawa: Ekolaby.net Piotr Mędrzycki.

Inne zrealizowane opracowania

 • Piotr Mędrzycki, Michał J. Dąbrowski, Marek Sitarski, Nina Carewicz. 2014. Audyt Ekologiczny dla Centrum Handlowego„Wileńska” . Ecology Survey for Commercial Center„Wileńska”. Wykonany na zamówienie Unibail Rodamco Poland we współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 8 października 2014. Warszawa (Suitably Qualified Ecologist, specjalista od ekologii roślin, współredaktor).
 • Piotr Mędrzycki, Michał J. Dąbrowski, Marek Sitarski, Nina Carewicz. 2014. Audyt Ekologiczny dla Centrum Handlowego„Wileńska” . Ecology Survey for Commercial Center„Wileńska”. Wykonany na zamówienie Unibail Rodamco Poland we współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 8 października 2014. Warszawa (Suitably Qualified Ecologist, specjalista od ekologii roślin, współredaktor).
 • Piotr Mędrzycki, Michał J. Dąbrowski, Paweł Kożuchowski, Marcin Mędrzycki. 2015. Audyt Ekologiczny dla Centrum Handlowego„Galeria Mokotów” . (Biodiversity Assessment and Biodiversity Management Plan). Wykonany na zamówienie Unibail Rodamco Poland we współpracy z Laboratorium Dachów Zielonych, 7 kwietnia 2015. Warszawa. (Suitably Qualified Ecologist, specjalista od ekologii roślin, współredaktor
 • Piotr Mędrzycki, Michał J. Dąbrowski, Paweł Kożuchowski, Marcin Mędrzycki, Dorota Panufnik-Mędrzycka. 2015. Audyt Ekologiczny dla Centrum Handlowego„Arkadia” . Ecology Survey for Commercial Center„Arkadia” (Biodiversity Assessment and Biodiversity Management Plan). Wykonany na zamówienie Unibail Rodamco Poland we współpracy z Laboratorium Dachów Zielonych, 8 kwietnia 2015. Warszawa. (Suitably Qualified Ecologist, specjalista od ekologii roślin, współredaktor).
 • Jan Pastwa, Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz, Piotr Pabjanek:” Inwentaryzacja i waloryzacja stanowisk kaukaskich barszczy (barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego) na terenie Gminy Santok – 2017 r”. Warszawa, 2017.
 • Izabela Sachajdakiewicz , Piotr Mędrzycki, Piotr Pabjanek: „Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Banie wraz z programem jego usuwania”. Warszawa, 2017.
 • Piotr Mędrzycki i Michał Dąbrowski. 2014. Raporty Etapowe i Raport Końcowy ze specjalistycznego monitoringu przyrodniczego dla inwestycji „Derby 14” przy ul. Skarbka z Gór, Warszawa-Białołęka (Report of specialised ecological monitoring on Derby 14: an eco-innovative project by Dom Development S.A.) W ramach zlecenia Dom Development S.A. dla Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania. Warszawa.
 • Piotr Mędrzycki i Michał Dąbrowski. 2014. Zalecenia dotyczące pielęgnacji oraz użytkowania zieleni związanej z kompensacją przyrodniczą na terenie etapów I, II, III, IIIa, IV, Va inwestycji „Derby 14” przy ul. Skarbka z Gór, Warszawa-Białołęka. W ramach zlecenia Dom Development S.A. dla Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania. Warszawa.
 • Piotr Mędrzycki i Michał Dąbrowski. 2014. Powykonawcza inwentaryzacja przyrodnicza na terenie inwestycji „Derby 14” przy ul. Skarbka z Gór, Warszawa-Białołęka. W ramach zlecenia Dom Development S.A. dla Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania. Warszawa.
 • Piotr Mędrzycki, Michał Dabrowski, Izabela Sachajdakiewicz, Adam Pytlarczyk i inż. Anna Zawitkowska. Pobieranie roślin na potrzeby realizacji projektu kompensacji przyrodniczej na osiedlu Derby 14 przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie: koncepcja metodyczna, sprawozdanie z realizacji i protokół przekazania materiałów. Opracowanie na zlecenie spółki Dom Development S.A. Listopad 2011.
 • Artur Obidziński, Piotr Mędrzycki, Ewa Kołaczkowska, Michał Dudek. Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. Opracowanie wykonanane na zlecenie Lasów Miejskich Warszawy. Listopad 2012r.
 • Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz, Adam Pytlarczyk. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego. Opracowana na zlecenie firmy KAD-Architekci na rzecz UM Warszawa. Warszawa, grudzień 2011.
 • Piotr Mędrzycki, Michał Dabrowski, Izabela Sachajdakiewicz, Adam Pytlarczyk i inż. Anna Zawitkowska. Pobieranie roślin na potrzeby realizacji projektu kompensacji przyrodniczej na osiedlu Derby 14 przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie: koncepcja metodyczna, sprawozdanie z realizacji i protokół przekazania materiałów. Opracowanie na zlecenie spółki Dom Development S.A. Listopad 2011.
 • Piotr Mędrzycki, Michał Dabrowski, Izabela Sachajdakiewicz, Adam Pytlarczyk i inż. Anna Zawitkowska. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru fragmentu wsi Łubna – terenu położonego po stronie północnej ul. Podleśnej. Opracowana na zlecenie firmy KAD-Architekci na rzecz UM Góra Kalwaria. Warszawa, listopad 2011
 • Piotr Mędrzycki, Michał Dabrowski, Izabela Sachajdakiewicz, Adam Pytlarczyk i inż. Anna Zawitkowska. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru fragmentu wsi Baniocha – terenu położonego po stronie południowej ul. Podleśnej. Opracowana na zlecenie firmy KAD-Architekci na rzecz UM Góra Kalwaria. Warszawa, listopad 2011
 • Michał J. Dąbrowski, Piotr Mędrzycki, Adam Pytlarczyk. Budowa linii tramwajowej na Tarchomin. Szlaki migracji drobnej fauny. Opracowane na zlecenie firmy Biuro Projektów METROPROJEKT na rzecz Biura Ochrony Środowiska UM Warszawa. listopad 2011.
 • Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz we we współpracy z Fundacją „Palący problem – Heracleum”. Inwentaryzacja i waloryzacja barszczu olbrzymiego (Heracleum mantegazzianum s.l.) na terenie gminy Santok. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Santok. Warszawa, sierpień 2011r.
 • Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz, Michał J. Dąbrowski, Adam Pytlarczyk, inż. Anna Zawitkowska, Irena Kowalczyk. Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wierzbno w rejonie ul. Krasickiego w Warszawie. Opracowana na zlecenie firmy KAD-Architekci na rzecz UM Warszawa. Warszawa, marzec 2011.
 • Michał J. Dąbrowski, Piotr Mędrzycki. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta – Ogrodu Sadyba, Wariant III – po opinii MKUA. Opracowana na zlecenie firmy KAD-Architekci na rzecz UM Warszawa. Warszawa, listopad 2010
 • Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz. Inwentaryzacja drzew i krzewów w granicach planowanej przebudowy mostu drogowego na rzece Narwi w ciągu drogi krajowej nr 678 w miejscowości Bokiny. Część I – Opisowa. Część II Graficzna. Opracowanie na zlecenie firmy DINK-MOSTY. Warszawa. Sierpień 2010.
 • Piotr Medrzycki, Michał Dąbrowski, Michał Żmihorski, Przemysław Szymroszczyk, Dorota Panufnik-Mędrzycka. Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z garażami umieszczonymi w podziemiach budynków. Projekt zakłada również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej tzn. sieci wodno – kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, drogi dojazdowe i parkingi oraz czterech obiektów usługowych w  Warszawie przy ulicy Skarbka z Gór, na częściach dz. o nr ewid 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 336, 339, obręb 4-16-36. [inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna oraz ocena oddziaływania inwestycji na funkcjonowanie uzupełniającego szlaku migracyjnego wzdłuż Rowu Brzezińskiego wraz z projektem kompensacji przyrodniczej]. Opracowanie na zlecenie firmy DAP Paweł Piątek na rzecz spółki Dom Development S.A.

Publikacje naukowe

 • Mędrzycki P, Jarzyna I, Obidziński A, Tokarska-Guzik B, Sotek Z, Pabjanek P, Pytlarczyk A, Sachajdakiewicz I. Simple yet effective: Historical proximity variables improve the species distribution models for invasive giant hogweed (Heracleum mantegazzianum s.l.) in Poland. PLoS One. 2017 Sep 19;12(9):e0184677. doi: 10.1371/journal.pone.0184677. PMID: 28926580; PMCID: PMC5604976.
 • Wilk, E., Krówczyńska, M., Pabjanek, P., & Mędrzycki, P. (2017). Estimation of the amount of asbestos-cement roofing in Poland. Waste Management & Research, 35(5), 491-499.
 • Obidziński, A., Mędrzycki, P., Kołaczkowska, E., Ciurzycki, W., & Marciszewska, K. (2016). Do David and Goliath Play the Same Game? Explanation of the Abundance of Rare and Frequent Invasive Alien Plants in Urban Woodlands in Warsaw, Poland. PloS one, 11(12), e0168365.
 • Obidziński A., Pabjanek P., Mędrzycki P. 2013. Determinants of badger Meles meles sett location in Białowieża Primaeval Forest, northeastern Poland. Wildlife Biology 19.1: 48-68.
 • Klimkowska, A., Dzierża, P., Brzezińska, K., Kotowski, W., Mędrzycki, P., 2010. Can we balance the high costs of nature restoration with the method of topsoil removal? Case study from Poland. Journal for Nature Conservation 18, 202–205.
 • Jarzyna, I., Małecka, K., Panufnik-Mędrzycka, D., Mędrzycki, P., 2010. Dynamics and occurence patterns of the Tatarian orache Atriplex tatarica L.(Chenopodiaceae) at the roadsides in Warsaw, Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79, 249–254.
 • Mędrzycki P. Acer negundo L. – klon jesionolistny. Rozdział w monografii: A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.). Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Wydane ze środków NFOŚiGW . Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin. 1000 egz., 2014.
 • Sachajdakiewicz I., Mędrzycki P. Heracleum sosnowskyi – barszcz Sosnowskiego. Rozdział w monografii: A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.). Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Wydane ze środków NFOŚiGW .Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin. 1000 egz., 2014.
 • Mędrzycki, P., Sachajdakiewicz, I. Species Distribution Models as tools for the Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum s.l.) management in Poland. Referat na The 11th International Conference „Synanthropization of flora and vegetation”. Thursday 11th September – Saturday 13th September 2014, UAM, Poznań, Poland.
 • Panufnik-Mędrzycka D., Bocian A., Wierzbicka M., Mędrzycki P.:    The cover of Atriplex tatarica on road margins in Warsaw: the importance of habitat conditions and interspecific relationships. Poster na The 11th International Conference „Synanthropization of flora and vegetation”. Thursday 11th September – Saturday 13th September 2014, UAM, Poznań, Poland.
 • Mędrzycki, P., Sachajdakiewicz, I., Pytlarczyk, A., Jarzyna, I., 2013. Modele potencjalnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy (Heracleum mantegazzianum s.l.) w Polsce Środkowej i Północno-Wschodniej. . Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 110-111.
 • Pytlarczyk, A., Sachajdakiewicz, I., Mędrzycki, P., 2013. Barszcz Sosnowskiego vs Barszcz pospolity: inwazyjność a wzorce alokacji w funkcje generatywne i wegetatywne. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 379-380.
 • Pytlarczyk, A., Sachajdakiewicz, I., Mędrzycki, P., 2013. Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego jako źródło informacji o rozmieszczeniu kaukaskich barszczy (Heracleum mantegazzianum s.l.) w Polsce. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 436-437.
 • Kołaczkowska E., Obidziński A, Mędrzycki P., Dudek M.: Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 – s. 316-317.
 • Otręba A., Mędrzycki P. 2009. Inwazja czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh w Kampinoskim Parku Narodowym jako efekt działalności człowieka i ekspansywnych cech gatunku. [w:] Andrzejewska A., Lubański A. (red.) Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, KPN, Izabelin: 259-270.

Publikacje popularno-naukowe

 • Małecka, K., Mędrzycki, P., Jarzyna, I., 2008. Rośliny słonolubne na pasach zieleni drogowej i przyulicznej. Przegląd Komunalny 1.187.
 • Mędrzycki, P., 2008a. Ekologia i zarządzanie trawnikami miejskimi. Przegląd Komunalny 5, 78–81.
 • Mędrzycki, P., 2008b. Trawniki miejskie w nowej perspektywie. Przegląd Komunalny 5, 46–50.
 • Mędrzycki, P., 2008c. One Million Trees w Nowym Jorku – gospodarka zielenią oparta na wiedzy. ZIeleń Miejska 5, 29–69.
 • Mędrzycki, P., 2008f. Rozmnażanie w mieście. Spontaniczne odnawianie się roślin. Cz2. Zieleń Miejska 2, 34–38.
 • Mędrzycki, P., 2008g. Inwentaryzacja zieleni. Zieleń Miejska 4.
 • Mędrzycki, P., Mędrzycki, M., Okoń, M., 2008. Problemy ochrony drzew. Przegląd Komunalny 1, 43–46.
 • Piskała, W., Mędrzycki, P., 2008. Projektowanie roślinności z uwzględnieniem gatunków rodzimych. Przegląd Komunalny 02, 66–68.

Inne doświadczenia związane z ekologią

 • 2019 – realizacja akcji „BioBlitz w Parku Olszyna 2019” na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany w Warszawie.
 • 2016-2017 – w ramach własnej firmy Ekolaby.net realizacja projektu inwentaryzacji i wsparcia zwalczania kaukaskich barszczy w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 • 2017– 2019 realizacja specjalistycznego monitoringu przyrodniczego na osiedlu :Jaśminowy Mokotów” realizowanego przez SKANSKA Residential Development Poland S.A..
 • 2011-2014 – realizacja specjalistycznego monitoringu przyrodniczego na osiedlu Derby 14 w ramach umowy między Dom Development S.A. a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.
 • 2014 – współredakcja „Wytycznych Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • 2013 i 2014 – udział w I i II fazie projektu „Kartowanie Pasów Wydmowych”, organizowanym przez Kampinoski Park Narodowy oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • 2012-2014 – współorganizacja Ogólnopolskiego Spisu Stanowisk Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012,
 • 2002-2003 – Udział europejskim programie badawczym „Giant Alien”, poświęconemu badaniom kaukaskich barszczy w Europie, współautor „Poland Status Report” na rzecz programu.
 • 2001 – Udział w programie Global Invasive Species Program, warszaty w Barcelonie na zaproszenie European Science Fundation

Dorobek dydaktyczny na poziomie akademickim związany z ekologią (Wydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)

 • Od 2018 – Ecology I – wykład 30h w języku angielskim dla studentów kierunku Architecture
 • Od 2020 – Ecology IV – wykład 15h w języku angielskim dla studentów kierunku Architecture
 • od 2006r. – Ekologia I – Ekologia ogólna – wykład 30h dla studentów I semestru studiów inżynierskich na kierunkach Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Wzornictwo Przemysłowe;
 • od 2012r. – Ekologia II – Ecological Design – wykład 30h dla studentów I semestru studiów inżynierskich na kierunkach Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Wzornictwo Przemysłowe;
 • 2002 – 2006 – Ochrona Różnorodności Biologicznej – wykład 15 h dla studentów studiów inżynierskich na kierunku ArchitekturaKrajobrazu;

Dorobek dydaktyczny związany z edukacją przyrodniczą na poziomie przedszkolnym i szkolnym

 • Październik-2014 – listopad 2021 – realizacja warsztatów dla uczniów Gimnazjum nr 72 (przekształconego w Szkołę Podstawową nr 369) w ramach zleconego przez Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany projektu „Nasz ogród”.
 • marzec -wrzesień 2014 – we współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa realizacja zlecanych przez Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany projektów: „Nasze drzewa” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów w dzielnicy Bielany w Warszawie oraz „Bogactwo życia wokół nas” – przeznaczonego dla przedszkoli.
 • od marca 2013 – realizacja projektu edukacyjno-badawczo-wdrożeniowego dotyczącego jemioły na drzewach w dzielnicy Bielany. Efekt edukacyjny projektu będzie polegał na przekazaniu uczestnikom umiejętności głębokiego rozumienia zachodzących wokół nich zjawisk ekologicznych oraz wpojenia poczucia odpowiedzialności za „małą ojczyznę”, którą jest dla nas wszystkich Dzielnica Bielany z jej unikalnym środowiskiem naturalnym. Efekt naukowy projektu będzie polegał na określeniu uwarunkowań kondycji drzew z jemiołą oraz wpływu dotychczasowych i nowych metod zwalczania, które do tej pory nie były badane. Na podstawie zebranych w projekcie danych zostaną przygotowane publikacje w czasopismach branżowych („Przegląd Komunalny”, „Zieleń Miejska”) oraz w czasopismach naukowych, w tym także o zasięgu międzynarodowym.
 • listopad 2013 – wspólnie z I. Sachajdakiewicz i Fundacją ART – zajęcia edukacyjne pt. Zasady segregacji i sortowania odpadów, z uwzglę dnieniem zasad obowi ązujących w Warszawie czyli Jak żyć z odpadami… w Warszawie? prowadzone w Szkole Podstawowej im. Jakuba Jasińskiego przy ul. Brechta 8, wWielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia przy ul. Kłopotowskiego 31, w XIII Liceum Leopolda Lisa Kuli przy ul. Oszmiańskiej 23/25, w Gimnazjum 141 im. Majora Hubala przy ul. Trockiej 4.
 • wrzesień 2013 – zajęcia terenowe pt. „Różnorodność biologiczna – bogactwo i zagrożenia” dla uczniów klas IV, V i VI i Szkoły Podstawowej nr 133 i ich rodziców.
 • od marca 2013 – realizacja projektów „Bogactwo życia wokół nas” w grupie I i III przedszkola nr 182 „Tajemniczy Ogród”, ul. Z. Nałkowskiej 3.
 • listopad 2010-maj 2011 – realizacja projektu edukacyjno-badaczego „Populacja jemioły na drzewostanie na placu szkolnym” w klasie II szkoły podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego przy ul. Fontany 3.
 • czerwiec 2011 – zajęcia z „Jak zasypiają zawilce?” z grupą IV w przedszkolu nr 97.
 • 2009-2010 – udział, wraz ze studentami w projekcie „Ptasia Aleja” w przedszkolu nr 97 „Leśna Polanka” przy ul. Twardowskiej 23 (http://www.p97.przedszkola.net.pl/index.php?kat=401&pdk=5909)